โรงพยาบาลกงหรา

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

โทร : 074 687 076

FAX : 074 687 238