โรงพยาบาลกงหรา


ข้อมูลทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง   1 แห่ง           
- รพ.สต.                           9 แห่ง
- PCU ในโรงพยาบาล            1 แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียน 6 แห่ง

สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐ/เอกชนของอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อคิดตามอัตราส่วนต่อประชากรที่รับผิดชอบตาม FTE พบว่า แพทย์ ทันตแพทย์ยังไม่เพียงพอ ส่วนเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพมีเพียงพอ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและอัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร อ.กงหรา ปี 2560

ตำแหน่ง

จำนวน

ที่ควรมี

กรอบอัตรากำลัง

(80% ของจำนวนที่ควรมี)

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

(มีจริง)

รวม

ขาด/เกิน

กรอบ

(รวม)

ขรก.

(มีจริง)

พรก.

(มีจริง)

พกส.

(มีจริง)

1

แพทย์

6.44

5

4

 

 

 

4

-1

2

ทันตแพทย์

5.84

5

3

 

 

 

3

-2

3

เภสัชกร

3.61

3

6

 

 

 

6

+3

4

พยาบาลวิชาชีพ

40

32

34

 

2

3

39

+7

5

นักเทคนิคการแพทย์

2.10

2

2

1

 

 

3

+1

6

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

 

 

0

0

7

นักกายภาพบำบัด

3.30

3

-

1

1

-

2

-1

8

นักรังสีการแพทย์

2.20

2

-

-

-

-

0

-2

9

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

-

-

-

-

-

-

0

0

10

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3.93

3

1

-

1

-

2

-1

11

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

2.57

2

2

-

2

-

4

+2

12

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.20

2

1

-

-

-

1

-1

13

นักจิตวิทยาคลินิก

1.00

1

-

-

-

-

0

-1

14

นักเวชศาสตร์

การสื่อความหมาย

-

-

-

-

-

-

0

0

15

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

-

 

 

 

 

0

0

16

นักกายอุปกรณ์

 

-

 

 

 

 

0

0

17

นักกิจกรรมบำบัด

 

-

 

 

 

 

0

0

18

นักโภชนาการ

 

-

 

 

 

 

0

0

19

นักสังคมสงเคราะห์

 

-

 

 

 

 

0

0

20

แพทย์แผนไทย

3.00

2

 

 

1

 

1

-1

21

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1.00

1

 

 

1

 

1

0

22

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

-

 

 

 

 

0

-1

23

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

2.00

2

 

 

1

 

1

-1

24

นวก./จพ.สาธารณสุข

2.54

2

3

 

3

1

7

+3

รวม

81.73

67

56

2

12

4

74

 

ที่มา: โรงพยาบาลกงหรา ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 : คำนวณจากประชากรกลาง ปี 2559