โรงพยาบาลกงหรา

ข้อมูลทั่วไป และสภาพการณ์สุขภาพ
อำเภอกงหรา

ประวัติของโรงพยาบาลกงหรา

ประวัติอำเภอกงหรา

1. ประวัติอำเภอกงหรา อำเภอกงหรา เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ต่อมาทางราชการได้พิจารณาท้องที่ 3 ตำบล คือ ตำบลชะรัด ตำบลกงหรา ตำบลคลองเฉลิม ซึ่งเป็นท้องที่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก และเป็นพื้นที่สีแดง ง่ายต่อการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงยกฐานะของ 3 ตำบล ดังกล่าว เป็นกิ่งอำเภอ โดยชื่อว่า กิ่งอำเภอกงหรา และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ปัจจุบันอำเภอกงหรา ประกอบด้วย ตำบล 5 ตำบล คือ ตำบลกงหรา ตำบลชะรัด ตำบลคลองเฉลิม ตำบลคลองทรายขาว และตำบลสมหวัง

แผนที่อำเภอกงหรา