Free Web Template


ประวัติของโรงพยาบาลกงหรา

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

“เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบบริการดี มีมาตรฐาน และเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยใจจังหวัดพัทลุง ภายในปี 2561” พันธกิจของโรงพยาบาล”

พันธกิจของโรงพยาบาล

1.ให้บริการสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

2.มีการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3.สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เข็มมุ่ง

1.พัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ในจังหวัดพัทลุง 2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ(กลุ่มโรคเรื้อรัง ,กลุ่มโรคอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน , กลุ่มโรคระบาดที่มีการติดต่อ , กลุ่มโรคมารดาและทารก และกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ)

3.สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และชุมชนในเขตอำเภอกงหรา 4.พัฒนาระบบงานสำคัญให้มีประสิทธิภาพ (การบริการความเสี่ยง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์และความปลอดภัย ระบบการเงินและบัญชี)